Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

13-days
23:39
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viayouaresonaive youaresonaive
13-days
23:38
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viayouaresonaive youaresonaive
13-days
23:37
13-days
14:10
1391 7919
13-days
14:10

me in  relationships

13-days
14:09
1734 a0d1 500
13-days
14:09
1194 c064
~mojeniepokoje. pada trzeci dzień
13-days
14:09
Tak mi się bez Ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viayouaresonaive youaresonaive
13-days
14:08
6689 3e80
Reposted fromveez veez viayouaresonaive youaresonaive
13-days
14:04
14:04
6728 ad2b 500
Reposted fromfreakish freakish viayouaresonaive youaresonaive
13-days
14:04
Reposted fromsapnai sapnai viayouaresonaive youaresonaive
13-days
13:55
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viayouaresonaive youaresonaive
13:55
9369 5418
Reposted fromdeviate deviate viayouaresonaive youaresonaive
13-days
13:55
Powtarzając: dobranoc, nie dałbym ci zasnąć.
— A. Mickiewicz, Dobranoc
Reposted frompanimruk panimruk viayouaresonaive youaresonaive
13-days
13:55

Reposted fromweightless weightless viayouaresonaive youaresonaive
13-days
13:55
6112 8c69
13-days
07:54
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viayouaresonaive youaresonaive
13-days
07:53
 Gdy zaczynasz uciekać, ktoś zawsze chcę cię złapać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viayouaresonaive youaresonaive
13-days
07:53
0977 c35c 500
Reposted frompotatos potatos vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl