Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

13-days
23:05
9424 4a9e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:19

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viayouaresonaive youaresonaive
13-days
18:59
5213 2ecc
Reposted fromNajada Najada viayouaresonaive youaresonaive
13-days
18:59
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
13-days
18:59
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viayouaresonaive youaresonaive
13-days
18:59
9424 4a9e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayouaresonaive youaresonaive
18:03
8320 e510
13-days
18:02
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
13-days
18:02
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viazapachsiana zapachsiana
13-days
18:02
Reposted fromjasminum jasminum viazapachsiana zapachsiana
13-days
18:02
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
13-days
17:53
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaparamour paramour
13-days
17:52
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viaparamour paramour
13-days
17:30
8703 307d
Reposted fromlittlefool littlefool viaparamour paramour

February 22 2017

13-days
22:54
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viazapachsiana zapachsiana
13-days
18:39
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayouaresonaive youaresonaive
13-days
18:39
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viayouaresonaive youaresonaive
13-days
18:39
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viayouaresonaive youaresonaive
13-days
18:38
13-days
18:38
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl