Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

06:15
2423 7cf3 500
13-days
06:15
13-days
06:15
7531 c4f1
13-days
06:15
6854 a3b1 500
Reposted fromarumhc arumhc viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
13-days
06:15
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
13-days
06:15
8614 0412
Reposted fromneons neons viayouaresonaive youaresonaive
13-days
06:15
0803 0276
13-days
06:15
9796 cb6e
Reposted fromLotte Lotte viayouaresonaive youaresonaive
13-days
06:15
13-days
06:15
Wszystko przecież w końcu, do cholery mija.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
13-days
06:15
5097 b934 500
Reposted fromlavelinier lavelinier viayouaresonaive youaresonaive
13-days
06:15
8509 973a
Anna Świrszczyńska
Reposted fromlavelinier lavelinier viayouaresonaive youaresonaive
13-days
06:15
0571 abf2
13-days
06:14
0844 4878 500
monet.
Reposted fromrol rol viayouaresonaive youaresonaive
13-days
06:14
2375 3af4
13-days
06:14
0607 1109
Reposted fromrol rol viayouaresonaive youaresonaive
13-days
06:14
13-days
06:14
Rok temu, o tej porze, jeszcze mnie trochę lubiłeś.
— 212
13-days
06:14
Wszystko przecież w końcu, do cholery mija.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
13-days
06:14
9877 c9bc 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl