Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

13-days
15:14
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadontforgot dontforgot
12:08
13-days
12:08
7525 09f8
13-days
12:01
13-days
11:28
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji

November 10 2017

20:36
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viadontforgot dontforgot
13-days
20:36
8928 c1ee 500
Mistrzowie zupy
Reposted fromdelirivmv delirivmv viadontforgot dontforgot
13-days
20:36
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.

October 09 2017

13-days
23:17
09:07
8768 fafd
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
13-days
07:25
1701 4c9e
13-days
07:24
Reposted fromiminlove iminlove viayouaresonaive youaresonaive
07:24
7857 6223 500

melisica:

Love

13-days
07:24

October 08 2017

21:12
4010 e3ec 500
Reposted fromkattrina kattrina viayouaresonaive youaresonaive
13-days
21:12
7584 7725
Reposted fromumorusana umorusana viayouaresonaive youaresonaive
21:11
3314 8296 500
Reposted fromdivi divi viayouaresonaive youaresonaive
21:11
2687 8b75 500

neckkiss:

LOVE

21:11
13-days
21:11
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl