Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

13-days
23:20
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourhabit yourhabit
13-days
23:20
13-days
23:19
13-days
23:18
8746 f041 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyrla myrla
23:18
4347 5383 500
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
13-days
23:18
“ I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj. ”
— Bułhakow
Reposted fromlouse louse viamyrla myrla
13-days
23:18
1734 e69a
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyrla myrla
13-days
23:18
1355 a273
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyrla myrla
13-days
23:18
1292 706a
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyrla myrla
13-days
23:16
Reposted frombluuu bluuu viamyrla myrla
23:16
8888 242b 500
Reposted fromstrzepy strzepy viamyrla myrla
13-days
23:16
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viazenibyja zenibyja
23:16
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadontforgot dontforgot
13-days
23:16
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viadontforgot dontforgot
13-days
23:16
7113 3825
Reposted fromLadykwa Ladykwa viadontforgot dontforgot
13-days
23:16
1614 6d2e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadontforgot dontforgot
13-days
23:15
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viadontforgot dontforgot
13-days
23:15
13-days
23:15

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontforgot dontforgot
13-days
23:15
8753 06ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapariss pariss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl