Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

22:15
13-days
22:15
7734 3432 500
13-days
20:07
All the walls that you keep building
All this time that I spent chasing
All the ways that I keep losing you
— Linkin Park "Talking To Myself"
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouaresonaive youaresonaive
13-days
18:39
1977 062c
Reposted fromatlantyda atlantyda viayouaresonaive youaresonaive
13-days
18:39
Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viayouaresonaive youaresonaive

June 25 2017

13-days
20:59
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viayouaresonaive youaresonaive
13-days
20:59
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
20:59
8842 3c70 500
Reposted fromerial erial viayouaresonaive youaresonaive
13-days
20:59
13-days
20:59
6535 6f17
minimalnie
13-days
20:59
13-days
20:59
13-days
20:58

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

13-days
19:50
8518 67f9 500
19:50
3536 c1ab 500
19:50
8376 cfdd 500
Reposted fromnudes nudes viayouaresonaive youaresonaive
13-days
19:50
1203 6c64
19:50
2495 a3e4
13-days
19:50
5217 d3cf 500
13-days
19:50
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl