Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

13-days
07:53
Lato wybuchło z całych sił.
— Coma; Sierpień
13-days
07:53
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viayouaresonaive youaresonaive
13-days
07:53
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viayouaresonaive youaresonaive
13-days
07:53
13-days
07:47
Sięgnęła do torebki i wyjęła telefon. Miała kilkanaście wiadomości. Ale żadnej od niego. Nie próbował także dzwonić.
— J. L. Wiśniewski “Grand”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viayouaresonaive youaresonaive
13-days
07:47
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
13-days
07:47
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
13-days
07:47
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć?
Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń
— Co jest ze mną? - Quebonafide
13-days
07:47
0113 6e6e 500
13-days
07:47
1828 361d
07:46
5337 0ced 500

July 31 2017

13-days
22:18
0649 550c
13-days
22:18
3298 a540
Reposted fromneveralone neveralone viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:18
3765 e0de
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:18
13-days
21:06
13-days
21:06
13-days
21:06
13-days
21:06
13-days
21:05
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl